fbpx

Uslovi Korišćenja

Važe od 29.11.2020 god. 

Dobro došli na mobilnu aplikaciju BEESEE!

1.   Pravni okvir

1.1 Ovde izneti Uslovi korišćenja zajedno sa našom Politikom privatnosti čine Ugovor koji se primenjuje na Vas. Pristupom ili korišćenjem mobilne aplikacije BEESEE pravno ste obavezani ovim Ugovorom, koji se zaključuje u elektronskom obliku između:

 1. Preduzetnik NEBOJŠA ČUKANOVIĆ PR INĐIJA, matični broj: 65825449, PIB: 112032352, sa sedištem na adresi ul. Lička br. 47C, Inđija, upisan u registar privrednih subjekata Agencije za privredne subjektre Rešenjem br. BP 77844/2020 od 29.06.2020. god.

i

 1. Svakog lica koje pristupi ili koristi našu mobilnu aplikaciju BEESEE.

1.2 Ukoliko pronađete bilo šta u ovom Ugovoru sa čim se ne slažete, molimo Vas da prestanete da koristite mobilnu aplikaciju BEESEE. 

1.3  Za sva pitanja ili nejasnoće koje se tiču Ugovora možete se obratiti na sledeću email adresu: info@bee-see.com.

2.   Izmene i dopune Uslova korišćenja

2.1  Mi zadržavamo pravo da ažuriramo (menjamo i dopunjujemo) ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti u bilo koje vreme. Sve izmene i dopune Ugovora stupaju na snagu odmah nakon objavljivanja na mobilnoj aplikaciji BEESEE.

2.2  Stoga Vas upozoravamo da proveravate ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti periodično, kao i Vaš email preko koga ćemo Vas obaveštavati o ovim promenama, s obzirom na to da Vas obavezuje njihova trenutno važeća verzija. Ukoliko nastavite da pristupate i koristite mobilnu aplikaciju BEESEE nakon izmena i dopuna, to će podrazumevati Vašu saglasnost na tako izmenjene i dopunjene uslove Ugovora.

3.   Definicije

3.1  Termini u našim Uslovima korišćenja i našoj Politici privatnosti imaju sledeće značenje:

Kada kažemo “Ugovor” Mislimo na Ugovor koji čine Uslovi korišćenja i Politika privatnosti koji se primenjuju na Vas;
Kada kažemo “Uslovi korišćenja” Mislimo na Ovaj tekst Uslova korišćenja koji može biti ažuriran u bilo koje vreme;
Kada kažemo “Politika privatnosti” Mislimo na Politika privatnosti dostupna na mobilnoj aplikaciji BEESEE koja može biti ažurirana u bilo koje vreme, a koja uređuje korišćenje Vaših ličnih podataka;
Kada kažemo “Vlasnik aplikacije”, “mi”, “nas” ili “naš”  Mislimo na Preduzetnik NEBOJŠA ČUKANOVIĆ PR INĐIJA, matični broj: 65825449, PIB: 112032352, sa sedištem na adresi ul. Lička br. 47C, Inđija, koji u smislu ovog Ugovora ima status pružaoca usluga informacionog društva u skladu sa čl. 3 Zakona o elektronskoj trgovini;
Kada kažemo “BEESEE”

Mislimo na Mobilnu aplikaciju BEESEE u našem vlasništvu koja predstavlja elektronsku odnosno e-commerce platformu;
Kada kažemo “Korisnik aplikacije”, “Vi”, “Vas” ili “Vaš” Mislimo na Svako lice koje pristupi ili koristi našu mobilnu aplikaciju BEESEE, uz obavezu prethodne registracije;
Kada kažemo “Ugovorne strane” Mislimo na Vlasnika aplikacije i Korisnika aplikacije koje su ugovorne strane u smislu ovog Ugovora;
Kada kažemo “Potrošač” Mislimo na Korisnika aplikacijekoji putem BEESEE preuzima vaučere za kupovinu robe odnosno usluga kod Trgovca;
Kada kažemo “Trgovac” Mislimo na Lice sa prebivalištem odnosno sedištem u Republici Srbijikoje ima zaključen Poseban ugovor sa Vlasnikom aplikacije i koje na teritoriji Republike Srbije vrši prodaju robe odnosno pružanja usluga Potrošaču na osnovu vaučera preuzetih sa BEESEE;
Kada kažemo “Trgovina” Mislimo na Trgovinu koja se obavlja između Trgovcai Potrošača putem vaučera preuzetog sa BEESEE;
Kada kažemo
“Poseban ugovor”
Mislimo na Ugovor zaključen u pisanoj formi između nas i Trgovca kojim se uređuje pravni odnos između ovih lica i upotreba vaučera od strane Potrošača.

4.   Usluge koje pruža BEESEE

4.1  BEESEE je elektronska odnosno e-commerce platforma koja pruža isključivo uslugu povezivanja Potrošača i Trgovaca radi obavljanja Trgovine između ovih lica. Mi putem BEESEE ne vršimo prodaju sopstvene robe odnosno usluga, te se ne smatramo Trgovcem u smislu ovog Ugovora.

4.2  BEESEE pruža Korisnicima aplikacije, pod uslovima predviđenim ovim Ugovorom, besplatnu uslugu preuzimanja vaučera koji se mogu upotrebiti kod Trgovca i na osnovu kojih se može obavljati Trgovina.

4.3  Trgovina između Trgovaca i Potrošača obavlja se u najrazličitijim oblastima u vidu prodaje robe ili pružanja usluga i to u prodajnim mestima Trgovca ili na drugi način kako je određeno u vaučeru Trgovca.

4.4  BEESEE radi olakšane upotrebe, vrši klasifikaciju Trgovaca u različite kategorije u skladu sa internim kriterijumima, pa se pod navedenim kategorijama mogu naći i Trgovci koji u smislu pozitivnih propisa ne spadaju u te kategorije trgovaca.

5.  Registracija i prijava na nalog

5.1  Registracija Korinsika aplikacije je besplatna i obavlja se registrovanjem naloga na BEESEE tako što Korisnik aplikacije:

 • Unese obavezne podatke pod sledećim kategorijama: 
  • Ime i prezime – pod kojim se podrazumeva bilo koja oznaka Korisnika aplikacije u vidu pravog imena, prezimena, nadimka, pseudonima, slova, brojeva, kombinacije navedenih elementa i bilo kog drugog unosa;
  • Email – pod kojim se podrazumeva bilo koja ispravna email (elektronska) adresa u vlasništvu Korisnika aplikacije; 
  • Šifra – pod kojim se podrazumeva jedinstveni niz slova i brojeva koji je potreban za svaku registraciju i prijavu na nalog Korisnika aplikacije;

 • Primi verifikacioni email od strane BEESEE i izvrši verifikaciju registracije naloga;

 • Opciono unese profilnu sliku.

Trenutkom registracije naloga smatra se momenat kada je izvršena verifikacija naloga putem BEESEE.

5.2  Korisnik aplikacije se obavezuje da prilikom registracije naloga unese istinite tražene podatke, što se ne odnosi na podatke za koje je ovim Uslovima korišćenja izričito predviđeno da se mogu uneti proizvoljno (kao npr. podaci pod kategorijom “Ime i prezime” koja se popunjava prilikom registracije naloga). Korisnik aplikacije se obavezuje da podatke koje je uneo prilikom registracije naloga ažurira u slučaju njihove promene.

5.3  Korisnik aplikacije je potpuno i isključivo odgovoran za sve aktivnosti koje se vrše preko njegovog registrovanog naloga.

5.4  Korisnik aplikacije prijavu naloga vrši unošenjem svog korisničkog imena i lozinke. Korisničko ime predstavlja email adresu, dok lozinka predstavlja šifru, koji podaci su uneti prilikom registracije naloga. Korisnik aplikacije je obavezan da svoje korisničko ime i lozinku čuva u tajnosti od drugih lica i ima obavezu da se na kraju upotrebe BEESEE odjavi. Korisnik aplikacije ima pravo i obavezu da nam odmah po saznanju za bilo koju neovlašćenu upotrebu njegovog naloga pošalje obaveštenje na sledeću email (elektronsku) adresu: _info@bee-see.com_. 

6.  Postavljanje sadržaja Korisnika aplikacije

6.1  Sadržaj Korisnika aplikacije podrazumeva bilo koji sadržaj koji Korisnik aplikacije postavi na BEESEE, uključujući ali ne ograničavajuči se na sadržaj poruka koje Korisnici aplikacije razmenjuju međusobno i sa nama, sadržaj komentara Korisnika aplikacije u cilju ostavljanja utisaka i svaki drugi sadržaj u bilo kojoj formi.

6.2  Postavljanje sadržaja od strane Korisnika aplikacije ima za cilj razmenu mišljenja i zakonitih, relevantnih i tačnih informacija. Korespodencija na BEESEE mora da bude pristojna, uljudna i bez bilo kakvih navoda koji mogu biti uvredljivi za drugu stranu, uključujući i davanje kritičke ocene. Svaka upotreba koja nije u skladu sa tim ciljem je zabranjena. Naročito je zabranjeno postavljanje sadržaja ili linkova ka takvim sadržajima:

 • Koji sadrže govor mržnje, politički ekstremizam, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, psovke ili koje podržavaju diskriminaciju na bilo kojoj osnovi, koji sadrže direktne pretnje drugim Korisnicima aplikacije, Vlasniku aplikacije i njegovim predstavnicima, kao i bilo kojim trećim licima;
 • Koji je protivan moralu ili koji je pornografskog karaktera;
 • Radi bilo koje upotrebe koja je protivna propisima Republike Srbije;
 • Reklamnog karaktera i kojima se vrši direktno ili indirektno promovisanje;
 • Kojima se BEESEE koristi na bilo koji način u komercijalne svrhe, osim za potrebe realizacije ovog Ugovora ili Posebnog ugovora;
 • Sa besmislenim i nesvrsishodnim porukama;
 • Za koje Korisnik aplikacije zna ili pretpostavlja da sadrže lažne informacije, a čije bi korišćenje moglo naneti štetu drugim Korisnicima aplikacije, Vlasniku aplikacije i njegovim predstavnicima, kao i bilo kojim trećim licima.

6.3  Mi zadržavamo diskreciono pravo (ali ne i obavezu) da preduzmemo razumne mere kako bi onemogućili objavljivanje sadržaja na BEESEE koji je protivan Uslovima korišćenja i pozitivnim propisima, bez navođenja razloga za to, i to:

 • Zabranom postavljanja ili brisanjem dela tog sadržaja pre objavljivanja uspostavljanjem filtera na određene reči, fraze, izraze, emoji simbole i sl.;
 • Uklanjanjem postavljenog sadržaja ili njegovog dela;
 • Ukidanjem registrovanih naloga u slučaju ponavljanja zabranjenog ponašanja.

Nezavisno od ovog prava, mi nemamo obavezu da vršimo monitoring sadržaja koji Korisnici aplikacije objavljuju na BEESEE, te stoga ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili druge posledice koje proisteknu iz takvog sadržaja. U vezi sa navedenim, mi:

 • Nemamo obavezu da pregledamo podatke koje skladištimo, prenosimo ili učinimo dostupnim odnosno da ispitujemo okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje Korisnika aplikacije na BEESEE, u skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije;
 • Nismo odgovorni za sadržaj i upućivanje elektronskih poruka koje nam je Korisnik aplikacije predao radi radi prenosa putem BEESEE pod uslovima iz člana 16 Zakona o elektronskoj trgovini;
 • Nismo odgovorni za skladištenje podataka koje služi za efikasnije formiranje prenosa podataka traženih od strane Korisnika aplikacije i sadržaj skladištenih podataka na BEESEE pod uslovima iz članova 17 i 18 Zakona o elektronskoj trgovini.

6.4  Sadržaj Korisnika aplikacije objavljen na BEESEE ni na koji način ne predstavlja naše stavove naše niti je povezan sa nama. Sav sadržaj Korisnika aplikacije izražava isključivo stav tog korisnika, koji je jedini odgovoran za svoj sadržaj. Vlasnik aplikacije ni na koji način ne može biti odgovoran za takav sadržaj, kao i za bilo kakvu štetu ili drugu posledicu koja može proisteći iz postavljanja takvog sadržaja. 

6.5  Svaki Korisnik aplikacije može prijaviti sadržaj postavljen na BEESEE slanjem email-a na sledeću adresu: info@bee-see.com. Mi ćemo postupiti po Vašem email-u u kratkom roku tako što ćemo ukloniti nedopušteni sadržaj ili, u slučaju sumnje da li je sadržaj nedopušten, zatražiti mišljenje nadležnog organa radi daljeg postupanja.

7. Linkovi ka sajtovima

7.1  Na BEESEE se mogu naći linkovi ka sajtovima, aplikacijama ili bilo kojim drugim stranicma na koje upućujemo ili omogućavamo pristup, a koji su u vlasništvu drugih pravnih ili fizičkih lica. Svaka od ovih stranica ima svoje uslove korišćenja i politiku postupanja sa poverljivim podacima, koji se mogu bitno razlikovati od onih koji važe za korišćenje BEESEE. Mi nemamo nikakvu kontrolu nad tim stranicama i ne snosimo nikakvu odgovornost kako za dostupnost tih stranica i sadržaj na njima, tako za uslove korišćenja i politiku postupanja sa poverljivim informacijama koji se primenjuju na njihove posetioce i korisnike.

7.2  Postavljanje linkova koji omogućavaju pristup podacima drugog pružaoca usluga putem BEESEE ni na koji način ne predstavlja naše stavove naše niti podrazumeva da mi preporučujemo ili odobravamo usluge ili proizvode koji se preko takvih sajtova nude.

7.3  Na postavljanje linkova od strane Korinsika aplikacije važe ove odredbe Uslova korišćenja koje se odnose na postavljanje bilo kog sadržaja.

8. Ograničenje odgovornosti i nadzor

8.1  Trgovina se realizuje između Potrošača, sa jedne strane i Trgovaca, sa druge strane. Vlasnik aplikacije nije ugovorna strana u takvom pravnom odnosu i ne smatra se Trgovcem u smislu ovog Ugovora.

8.2  Mi, putem BEESEE kao platforme, isključivo povezujemo Potrošače i Trgovce. Mi ne vršimo prodaju robe ili usluga putem BEESEE, već to vrše Trgovci.

8.3   Preuzimanjem vaučera sa BEESEE Vi postajete Potrošač koji pogodnosti i prava iz vaučera ostvaruje samo i isključivo kod Trgovca na koga glasi vaučer. Trgovac je jedino i isključivo odgovoran prema Vama za sadržinu objavljenog vaučera preko BEESEE, za realizaciju kupovine putem vaučera u okviru prodajnog mesta ili na drugi način odnosno za ispunjenje obaveza od strane Trgovca na osnovu prezentacije vaučera, što će biti obezbeđeno i Posebnim ugovorom.

8.4  Vlasnik aplikacije ne snosi bilo kakvu odgovornost za sadržinu vaučera koji Trgovac postavlja na BEESEE, niti odgovornost za realizaciju kupovine putem vaučera u okviru prodajnog mesta ili na drugi način kod Trgovca. Mi ne snosimo nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koju Korisnik aplikacije pretrpi u pravnom odnosu sa Trgovcem ili u vezi sa njim, niti dajemo garancije u vezi sa ponudom, cenama, predmetom prodaje i drugim podacima izraženim u vaučeru ili na drugi način na BEESEE, niti dajemo garancije vlasništva nad predmetima trgovine ili pitanje spremnosti Trgovca da izvrši transakciju.  

8.5 Vlasnik aplikacije ne vrši monitoring nad sadržajem vaučera niti njegovom realizacijom. Mi se obavezujemo da u slučaju prijave sa Vaše strane, preduzmemo neophodne mere prema Trgovcima na osnovu Posebnog ugovora u cilju zaštite Vaših interesa.

8.6   U slučaju reklamacije na robu ili usluge, Potrošač se mora obratiti Trgovcu. 

8.7   BEESEE obezbeđuje sistem aplikacije “onakav kakav je”, bez ikakvih garancija u bilo kom smislu, naročito bez garancije da će BEESEE ispuniti Vaše zahteve i da će rad BEESEE biti bez prekida i grešaka. U slučaju da se usled tehničkih problema ili više sile BEESEE ne može koristiti privremeno ili trajno, u potpunosti ili u ograničenom kapacitetu, mi ne možemo odgovarati za eventualnu štetu koja tako nastane bilo kom Korisniku aplikacije.

8.8  Nadzor nad Vlasnikom aplikacije vrši ministarstvo nadležno za poslove trgovine i usluga, odnosno ministarstvo nadležno za poslove elektronskih komunikacija i informacionog društva.

Inspekcijski nadzor nad Vlasnikom aplikacije ministarstvo nadležno za poslove trgovine i usluga vrši preko tržišnih inspektora, a ministarstvo nadležno za poslove elektronskih komunikacija i informacionog društva preko inspektora za usluge informacionog društva, u skladu sa ovim zakonom i propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor.

9. Upotreba vaučera

9.1  Vlasnik aplikacije putem BEESEE nudi besplatno preuzimanje vaučera koje izdaju i čiju sadržinu određuju Trgovci. Korisnici aplikacije mogu ostvariti pogodnosti izražene u vaučeru u određenom roku i to prezentacijom odštampanog ili putem uređaja prezentovanog vaučera u prodajnom mestu Trgovca ili na drugi način određen u vaučeru.

9.2   Trgovac je isključivo odgovoran da ponudu i cene proizvoda predstavljenih na BEESEE uskladi sa ponudom i cenama koji važe i za prodaju koje vrši van BEESEE, a što će biti obezbeđeno Posebnim ugovorom. U slučaju nesklada u ponudi i cenama, svu odgovornost snosi Trgovac, što možete nama prijaviti radi preduzimanja mera iz Posebnog ugovora sa naše strane.

9.3   Plaćanje se vrši Trgovcu i to na način kako je to omogućeno od strane Trgovca. Niti u jednom trenutku nam nisu dostupni brojevi kartica, naloga ili svi drugi podaci koje ostavljate prilikom plaćanja, jer to radite isključivo kod Trgovca ne koristeći tom prilikom BEESEE.

10. Zaštita intelektualne svojine

10.1  Ukoliko nije naznačeno drugačije u Uslovima korišćenja ili na bilo kom drugom mestu na BEESEE, celokupan sadržaj BEESEE (uključujući ali ne ograničavajući se na izvorni kompjuterski kod, tekst, slike, grafičke elemente, dizajn, baze podataka, logo ili drugi znak, domen, trgovačko i poslovno ime i drugi povezani materijali) je zaštićen pravom intelektualne svojine, pa je pa je zabranjen svaki oblik njihovog korišćenja bez prethodnog pisanog odobrenja njihovog vlasnika.

10.2 Bilo kakva neovlašćena upotreba sadržaja i/ili bilo kog njegovog dela bez izričite pisane dozvole Vlasnika aplikacije kao vlasnika prava intelektualne svojine, smatra se kršenjem prava intelektualne svojine. Pod neovlašćenom upotrebom podrazumeva se bilo koja upotreba sadržaja sa BEESEE koja nije izričito dozvoljena Uslovima korišćenja, zakonom ili uz prethodnu pismenu saglasnost Vlasnika aplikacije.

10.3 Pravo intelektualne svojine na sadržaju koji postave Korisnici aplikacije pripada Korisnicima aplikacije. Korisnik aplikacije daje Vlasniku aplikacije sledeće garancije:

 • Da sadržaj Korisnika aplikacije predstavlja njegovu svojinu ili da Korisnik aplikacije ima sve potrebne dozvole i prava da upotrebljava taj sadržaj, te da ne krši bilo kakva autorska prava ili druga prava intelektualne svojine bilo kog trećeg lica;
 • Da sadržaj Korisnika aplikacije ne krši bilo koja druga prava trećih lica, a naročito pravo na privatnost;
 • Da ne postoje bilo kakve obaveze plaćanja od strane Vlasnika aplikacije kako Korisniku aplikacije, tako ni bilo kom trećem licu. 

10.4 U slučaju da postoji bilo kakva obaveza od strane Vlasnika aplikacije za date garancije, Korisnik aplikacije je dužan da je naknadi trećem licu, uključujući i obavezu da preduzme sve radnje kako bi odbranio i zaštitio Vlasnika aplikacije od svih takvih zahteva, kao i da nadoknadi štetu Vlasniku aplikacije koja mu zbog toga nastane.

11. Naknada štete

11.1 U slučaju bilo kakvih zahteva trećih lica sa osnovom naknade štete prema Vlasniku aplikacije, a po bilo kom osnovu u vezi sa sadržajem Korisnika aplikacije, odgovornost preuzima Korisnik aplikacije, uključujući i obavezu da preduzme sve radnje kako bi odbranio i zaštitio Vlasnika aplikacije od svih takvih zahteva.

11.2  Svaki Korisnik aplikacije je saglasan da će Vlasniku aplikacije nadoknaditi celokupnu štetu u slučaju:

 • Kršenja Uslova korišćenja;
 • U slučaju da Vlasnik aplikacije pretrpi štetu koja je posledica kršenja prava trećih lica od strane tog Korisnika aplikacije.

11.3  Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa Korisnika aplikacije rešavaju se isključivo između tih lica ili između navedenih lica i trećih lica. Vlasnik aplikacije nije odgovoran za štetu bilo koje vrste nastale kao posledica takvih odnosa.

12. Delimična ništavost Uslova korišćenja

12.1  U slučaju da se za bilo koju odredbu ovog Ugovora utvrdi da je ništava, to neće uticati na punovažnost ostalih odredaba Ugovora i one će nastaviti da se primenjuju u skladu sa ciljem ovog Ugovora.

13. Merodavno pravo i nadležnost za rešavanje sporova

13.1 Na ovaj Ugovor se u svemu primenjuje pravo Republike Srbije. Za sve eventualne sporove koji mogu proisteći iz ovog Ugovora ili upotrebom BEESEE uopšte biće nadležan stvarno nadležan sud u Novom Sadu.

14. Newsletter, notifikacije i odjava korisničkog naloga

14.1  Vlasnik aplikacije će Korisniku aplikacije samo uz njegov prethodni izričiti pristanak slati komercijalne poruke u vidu:

 • Stavljanja na email listu radi slanja newsletter-a;
 • Slanja notifikacija (obaveštenja);

koje komercijalne poruke mogu sadržati bilo koju informaciju u cilju promovisanja robe, usluga ili poslovnog ugleda Trgovca ili Vlasnika aplikacije.

14.2   Korisnik aplikacije u svako doba može opozvati prijem komercijalnih poruka ukoliko odluči da želi da prima samo neke informacije ili ukoliko odluči da ne želi uopšte da prima komercijalne poruke od nas i to slanjem email-a na adresu: info@bee-see.com sa obrazloženjem komercijalnih poruka koje ne želi da prima i u kom delu.