fbpx

BEE-SEE | Aplikacija koja vam omogućava sjajne ponude

Politika privatnosti

Važe od 29.11.2020 god. 

Dobro došli na mobilnu aplikaciju BEESEE! 

Preduzetnik NEBOJŠA ČUKANOVIĆ PR INĐIJA, matični broj: 65825449, PIB: 112032352, sa sedištem na adresi ul. Lička br. 47C, Inđija, kao vlasnik mobilne aplikacije BEESEE:

 • je izrazito svestan značaja zaštite podataka o ličnosti,
 • shvata zaštitu podataka o ličnosti veoma ozbiljno,
 • shvata da je zaštita podataka o ličnosti od izuzetnog značaja Vama.

Stoga, kao rukovalac podacima o ličnosti, sačinili smo ovu Politiku privatnosti kako bi obrada Vaših ličnih podataka bila transparentna i razumljiva. Ova Politika privatnosti objašnjava način na koji prikupljamo i koristimo Vaše lične podatke, kao i načine na koje možete ostvariti svoja prava na privatnost. 

Ova Politika privatnosti se primenjuje na svako lice koje pristupi ili koristi našu mobilnu aplikaciju BEESEE. Molimo Vas da pročitate ovu Politiku privatnosti budući da, zajedno sa našim Uslovima korišćenja, sačinjava celokupan Ugovor koji se odnosi na Vas. Ukoliko niste saglasni sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete da koristite našu BEESEE mobilnu aplikaciju.

Pojmovi koji nisu definisani, a koriste se u ovoj Politici privatnosti, imaju isto značenje kao i pojmovi definisani u odeljku „Definicije“ Uslova korišćenja, pa Vas molimo da ih pročitate.

Za sva pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na [email protected]

1. Lični podaci koje prikupljamo

Vi nemate obavezu da nam date lične podatke, ali to znači da možda nećete moći u celosti ili delimično da koristite usluge naše BEESEE mobilne aplikacije. U zavisnosti od toga kako koristite našu BEESEE aplikaciju, informacije koje možemo prikupiti o Vama mogu biti sledeće:

 1. Lični podaci koje dobrovoljno delite sa nama

Informacije koje dobrovoljno odlučite da podelite putem BEESEE, mogu sadržati i Vaše i tuđe lične podatke:

 • u komunikaciji sa nama putem email-a [email protected] ili bilo kog drugog email-a koji je dostupan na BEESEE putem korisničke podrške, davanjem sugestija za aplikaciju ili bilo kojim drugim putem;
 • u komunikaciji međusobno između Vas kao Korisnika aplikacije na BEESEE putem poruka, ostavljanjem utisaka, unosom teksta ili bilo kojim drugim putem; 
 • postavljanjem objava ili davanjem svih drugih informacija bilo kojim putem na BEESEE.

Koje informacije ćemo dobiti zavisi isključivo od Vas i Vi ih dobrovoljno dajete. Davanje ovih informacija nije obavezno, niti ste uslovljeni da koristite BEESEE njihovim davanjem, a ukoliko ih delite smatraće se da ste dali svoj izričit pristanak za njihovu obradu.

Ove podatke mi ćemo obrađivati samo u meri u kojoj su primereni i bitni u skladu sa svrhom zbog koje se obrađuju.

 1. Lični podaci koje delite sa nama prilikom registracije i ažuriranja svog naloga

Da bi ste registrovali svoj nalog, što Vam daje mogućnost da koristite našu BEESEE aplikaciju, obavezni ste da sa nama podelite sledeće lične podatke:

 • Ime i prezime;
 • Email adresu;
 • Šifru;

Imajte u vidu da nije nužno da prilikom unošenja korisničkog imena ili šifre napravite unos koji odgovora Vašem imenu, prezimenu ili bilo koji drugi unos koji predstavlja Vaš ili tuđi podatak o ličnosti, već to može biti svaki proizvoljan unos. Šifra koju korisitite za registraciju svog naloga nije vidljiva niti poznata nikom osim Vama, te ovaj podatak ne prikupljamo niti koristimo.

Imajte u vidu da opciono možete postaviti i profilnu sliku na svoj nalog, koja može predstavljati podatak o ličnosti. Niste obavezni da postavite svoju ili bilo koju drugu sliku da biste se registrovali i koristili BEESEE.

Ažuriranjem svih ovih podataka takođe dajete lične podatke. 

Svi navedeni podaci koriste se i radi pregleda stanja na Vašem profilu na našoj BEESEE aplikaciji, u cilju podizanja kvaliteta i funkcionalnosti aplikacije.

 1. Lični podaci koje delite sa nama radi uređenja Vašeg profila

Podaci o iskorišćenosti vaučera i uštedama koje ste ostvarili njihovim iskorišćvanjem koriste se radi pregleda stanja na Vašem profilu na našoj BEESEE aplikaciji, u cilju podizanja kvaliteta i funkcionalnosti aplikacije.

 1. Lični podaci koje delite sa nama radi prijave na newsletter i primanja obaveštenja (notifikacija)

Prilikom prijave na naš newsletter, neophodno je da sa nama podelite Vašu email adresu, kako bismo mogli da Vam šaljemo newsletter-e.

Ukoliko odlučite da od nas primate obaveštenja (notifikacije), od Vas ćemo preuzeti identifikacioni broj/oznaku uređaja na kome ste instalirali našu BEESEE aplikaciju, kako bi obezbedili da primate obaveštenja na Vašem uređaju.

 1. Lični podaci koje delite sa nama radi pretraživanja ugostiteljskih objekata koji koriste našu aplikaciju 

Ukoliko odlučite da koristite opciju za pretragu lokacija prodajnih mesta Trgovaca, potrebno je da sa nama podelite informaciju o Vašoj trenutnoj lokaciji, kako bismo Vam dali preciznu informaciju o tome.

 1. Svrha obrade podataka i pravni osnov

Na našoj aplikaciji određeni podaci o ličnosti se prikupljaju uz Vašu saglasnost odnosno pristanak. Iz tog razloga, molimo Vas da pogledate tabelu ispod i vidite koje podatke obrađujemo uz Vašu saglasnost odnosno pristanak.

Vi imate pravo da opozovete Vašu saglasnost odnosno pristanak u svakom trenutku, s tim da Vaš opoziv ne utiče na dopuštenost obrade podataka o ličnosti pre opoziva. Opoziv možete učiniti: 

Maloletno lice koje je navršilo 15 godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti. Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 godina pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

Svrha obrade podataka o ličnosti Pravni osnov
Lične podatke koje dobrovoljno delite sa nama (1.1) obrađujemo kako bismo omogućili komunikaciju putem naše aplikacije između svih njenih korisnika, kako međusobno tako i sa nama, u cilju odgovora na Vaše upite, u cilju pružanja i unapređenja naših usluga. Ostvarivanje legitimnih interesa nas kao rukovaoca podataka o ličnosti.
 Lične podatke koje delite sa nama prilikom registracije i ažuriranja svog naloga (1.2) obrađujemo kako bismo Vam omogućili da koristite našu aplikaciju, kako bismo verifikovali Vaš nalog slanjem verifikacije na Vaš email i obaveštavali Vas o promeni Uslova korišćenja i Politike privatnosti putem email-a. Obrada je neophodna za zaključenje i izvršenje Ugovora koji Vi zaključujete sa nama, kao i radi ostvarivanja legitimnih interesa nas kao rukovaoca podataka o ličnosti.
Lične podatke koje delite sa nama radi uređenja Vašeg profila (1.3) obrađujemo kako bismo Vam omogućili podizanje kvaliteta i funkcionalnosti naše aplikacije sa ciljem omogućavanja pregleda iskorišćenih vaučera i ostvarene uštede.  Obrada je neophodna za zaključenje i izvršenje Ugovora koji Vi zaključujete sa nama, kao i radi ostvarivanja legitimnih interesa nas kao rukovaoca podataka o ličnosti.
 Lične podatke koje delite sa nama radi prijave na newsletter i primanja obaveštenja (notifikacija) (1.4) obrađujemo u cilju da Vas obaveštavamo o svim novinama u vezi sa našom BEESEE aplikacijom i promocijama tj. pogodnostima Trgovaca.  Vaša saglasnost odnosno pristanak.
 Lične podatke koje delite sa nama radi pretraživanja prodajnih mesta (1.5) obrađujemo kako bismo Vas locirali i pružili mogućnost da utvrdite prodajna mesta Trgovaca.  Vaša saglasnost odnosno pristanak.

3.  Kako koristimo Vaše lične podatke?

Vaše lične podatke ćemo koristiti samo uz Vašu izričitu saglasnost, ili ukoliko je primenljiv neki drugi zakonom dozvoljen razlog.

Vaši lični podaci neće biti skladišteni niti korišćeni za druge svrhe, osim one zbog koje su prvi put prikupljeni.

Vaše lične podatke ćemo koristiti samo kada imamo razuman i na zakonu zasnovan razlog.

Svi članovi našeg tima su obavezani na čuvanje profesionalne tajne, a takođe koristimo i sve pravne, tehničke i organizacione mere kako bi obezbedili da ostvarite svoja prava i da se obrada vrši u skladu sa zakonom.

Ako dođe do povrede podataka o ličnosti koja nosi visok rizik, obavestićemo Vas o tome, osim kada nas zakon na to ne obavezuje.

4.  Koliko dugo čuvamo podatke o ličnosti?

Vaše lične podatke ne čuvamo duže od onog vremena koje je neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su oni prikupljeni, odnosno ne duže od vremena za koje imamo Vašu saglasnost.

Ukoliko ste za obradu podataka o ličnosti dali Vaš pristanak, opozivom pristanka će podaci biti izbrisani.

Ukoliko se podaci obrađuju za potrebe zaključenja ili izvršenja ugovora, čuvaju se dok postoji potreba da se realizuje konkretna ugovorna obaveza ili obaveze zbog kojih se podaci prikupljaju, nakon čega se brišu. Npr. deaktivacijom registrovanog naloga brišu se svi podaci uneti prilikom registracije. 

Ukoliko se podaci obrađuju radi ostvarivanja legitimnih interesa nas kao rukovaoca podataka o ličnosti, prestankom postojanja legitimnog interesa koji se redovno ocenjuje sa naše strane, brišu se podaci za koji više nemamo interes da ga prikupljamo u tu svrhu. Legitimni interes za obradu podataka o Vašoj ličnosti postoji kada je obrada podataka neophodna da bismo omogućili komunikaciju putem naše aplikacije između svih njenih korisnika, kako međusobno tako i sa nama, u cilju odgovora na Vaše upite, u cilju pružanja i unapređenja naših usluga, kao i radi preduzimanja postupaka pred nadležnim organima i zaštite naših pravnih interesa.

5.  Vaša prava

Kao lice čije lične podatke prikupljamo, imate sledeća prava koja možete da zahtevate od nas kao rukovaoca:

 • pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka;
 • pravo da zahtevate pristup podacima o ličnosti;
 • pravo da zahtevate ispravku ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti;
 • pravo na zaborav, tj. pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani;
 • pravo na ograničenje obrade ličnih podataka;
 • pravo na prigovor na obradu ličnih podataka zbog nepostojanja legitimnog interesa za obradu;
 • pravo na prenosivost podataka o ličnosti;
 • pravo na pritužbu Povereniku;
 • pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka za određenu svrhu.

U slučaju da Vaše podatke o ličnosti ne prikupimo od Vas, pored svih naborajnih prava imate i pravo da znate iz kog izvora smo došli do Vaših podataka.

Kako biste ostvarili ova prava, molimo Vas da nas kontaktirate na: [email protected]

U nastavku ćemo Vam pojasniti kako možete da koristite određena prava.

 1. Pravo na pristup podacima

Vaše je pravo da od nas tražite informaciju da li obrađujemo Vaše podatke, koju vrstu podataka i da pristupite tim podacima. Ovlašćeni ste da se informišete u koju svrhu prikupljamo podatke, da li delimo Vaše lične podatke i koliko dugo ih čuvamo. Imate pravo na kopiju svih ovih podataka.

Sve ove i druge informacije možete naći u ovom tekstu Politike privatnosti ili nam poslati email.

 1. Pravo da brišete podatke

Vaše je pravo da tražite od nas da izbrišemo Vaše lične podatke ukoliko: 

 • više ne postoji svrha da se obrađuju;
 • ste opozvali Vaš pristanak za obradu;
 • ste podneli prigovor na obradu zbog toga što ne postoji naš legitimni interes da podatke obrađujemo;
 • su Vaši podaci nezakonito obrađivani;
 • mi imamo zakonsku obavezu da ih izbrišemo;
 • ste svoje podatke dali kao maloletnik stariji od 15 godina koristeći našu aplikaciju.

Mi ipak zadržavamo pravo da ne udovoljimo Vašem zahtevu, ali samo kada za to postoji važniji interes, kao što su to npr. javni interes ili interes naše pravne zaštite.

 1. Pravo da tražite da se obrada podataka ograniči

Možete tražiti da se obrada Vaših podataka ograniči:

 • za vreme dok se ne utvrdi osnovanost Vašeg ukazivanja na netačnost Vaših podataka o ličnosti ili dok se ne utvrdi osnovanost Vašeg prigovora da ne postoji legitiman pravni interes za obradu;
 • u slučaju nezakonite obrade;
 • u slučaju kada koristite pravni zahtev ili se od njega branite, ako nepostoji osnov da se podaci dalje obrađuju;

Bez Vaše dalje saglasnosti, mi ne možemo obrađivati Vaše podatke u slučaju ograničenja. Kada prestane razlog zbog kog je obrada ograničena, mi ćemo Vas o tome obavestiti.

 1. Pravo da Vas informišemo o primaocima Vaših podataka

U slučaju da ispravimo, izbrišemo ili ograničimo obradu Vašeg podatka, obavestićemo Vas o svim licima koje su primila ovakve podatke i njih obavestiti da postupe na isti način.

 1. Pravo da prenesete svoje podatke

U slučaju da obradu podataka vršimo automatizovano, imate pravo da vam prenesemo Vaše podatke o ličnosti i to samo one koje obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka ili radi izvršenja ugovora.

Ove podatke možemo za Vas preneti direktno drugom licu, na Vaš zahtev.

6. Postupci koje ne primenjujemo u rukovanju podacima o ličnosti

Mi ne donosimo odluke na osnovu automatizovanog prikupljanja Vaših podataka.

Mi ne delimo Vaše lične podatke sa trećim licima, osim ako:

 • imamo Vašu saglasnost za to;
 • zakonom smo obavezani da podelimo određene informacije, u koje spadaju i Vaši lični podaci, sa npr. organima javne vlasti; u tom slučaju, nismo dužni da tražimo Vašu dodatnu saglasnost.

7. Izmene naše Politike privatnosti

Zadržavamo pravo da ažuriramo ovu Politiku privatnosti s vremena na vreme, u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija. Sve izmene Politike privatnosti stupaju na snagu momentom objavljivanja na BEESEE aplikaciji, a o tome ćemo Vas uredno obaveštavati putem Vašeg email-a. Predlažemo Vam da periodično vršite uvid u našu Politiku privatnosti kako biste bili svesni promena koje nastupe.

Tražićemo Vaš pristanak za sve materijalne izmene ove Politike privatnosti ako i gde to zahtevaju važeći propisi o zaštiti podataka.

8. Kontaktirajte nas

U slučaju da želite da koristite neko od svojih prava kao lice čije lične podatke prikupljamo, ili u slučaju bilo kojih drugih pitanja vezano za našu Politiku privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na [email protected]